dzulmusa.blogspot.com

;

Sunday, July 10, 2011

P3117 KEUSAHAWANAN

JABATAN PERDAGANGAN

POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN

P3117 KEUSAHAWANAN

JANGKA MASA : 1 SEMESTER (15 MINGGU)
TEORI - 15 JAM
AMALI - 30 JAM
JAM KREDIT : 2
PRASYARAT : TIADA

PENSYARAH : DZULKARNAIN MUSA
No. HP - 0146029559 / 0134549333
Email Add - dzulmusa@yahoo.co.uk
Blog - dzulmusa.blogspot.com

SINOPSIS :
Kursus P3117 Keusahawanan ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai konsep keusahawanan dan jenis-jenis perniagaan. Pelajar juga diajar mengenai asas-asas pengurusan, pemasaran, kewangan dan penulisan Rancangan Perniagaan.

GRID KURIKULUM
Grid kurikulum ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.

TOPIK UNIT
Pengenalan kepada Keusahawanan
Isu Keusahawanan
Pemilihan Idea dan Peluang Perniagaan
Rancangan Perniagaan
Milikan Perniagaan
Khidmat Sokongan

OBJEKTIF :
Di akhir kursus ini, pelajar dapat:
1. Membina kesedaran mengenai keusahawanan dan kepentingannya kepada pembangunan negara.
2. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri ke arah melahirkan usahawan yang kreatif dan inovatif.
3. Menjana ide serta mengenalpasti peluang dan risiko dalam perniagaan.
4. Pengetahuan dan kemahiran keusahawanan yang diperlukan bagi memulakan perniagaan.
5. Mengenalpasti dan memolisasikan sumber-sumber yang diperlukan bagi mewujudkan aktiviti keusahawanan.

RINGKASAN:
UNIT 1 : Pengenalan kepada Keusahawanan (1 jam)
1.1 Definisi usahawan dan keusahawanan
1.2 Perbezaan konsep usahawan dan peniaga
1.3 Kompetensi usahawan berjaya

UNIT 2 : Isu Keusahawanan (2 jam)
2.1 Klasifikasi Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
2.2 Etika perniagaan
2.3 Tanggungjawab sosial usahawan kepada pelanggan, kakitangan, pembekal, pesaing, masyarakat dan negara.
2.4 Peranan dan kepentingan usahawan kepada diri, masyarakat dan negara

UNIT 3 : Isu Keusahawanan: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (1 jam)
3.1 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
3.2 Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam keusahawanan

UNIT 4 : Pemilihan Idea dan Peluang Perniagaan : Sumber dan Proses ( 1 jam )
4.1 Sumber idea perniagaan.
4.2 Proses menjana dan mengenalpasti idea perniagaan.

UNIT 5 : Pemilihan Idea dan Peluang Perniagaan : Pemilihan Idea ( 2 jam )
5.1 Mengkaji dan memilih idea perniagaan.

UNIT 6 : Rancangan Perniagaan: Pengenalan ( 1 jam )
6.1 Maksud Rancangan Perniagaan
6.2 Kepentingan Rancangan Perniagaan.
6.3 Ciri-ciri Rancangan Perniagaan yang baik

UNIT 7 : Rancangan Perniagaan: Format ( 2 jam )
7.1 Penyataan misi dalam Rancangan Perniagaan
7.2 Format dan kandungan Rancangan Perniagaan.

UNIT 8 : Milikan Perniagaan: Faktor dan Tatacara ( 1 jam )
8.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi milikan perniagaan.
8.2 Tatacara memulakan perniagaan dari segi perundangan.

UNIT 9 : Milikan Perniagaan: Alternatif ( 2 jam )
9.1 Alternatif memulakan perniagaan.
9.2 Kelebihan dan kelemahan setiap alternatif

UNIT 10 : Khidmat Sokongan ( 2 jam )
10.1 Khidmat sokongan dan agensi yang terlibat:-
• Kewangan
• Latihan pengurusan dan keusahawanan
• Teknologi
• Lokasi dan ruang niaga
• Pemasaran
• Penyelidikan dan mengenalpasti projek
• Maklumat

PENTAKSIRAN:
Pentaksiran kursus ini adalah seperti berikut:
Kaedah Penilaian Peratusan Pemarkahan
i. Penilaian Berterusan (PB)
• Kuiz (minimum 5)
• Tugasan (minimum 3)
• Projek mini
• Kajian kes
• Penulisan Rancangan Perniagaan
20%
20%
30%
10%
20%
50%

ii. Peperiksaan Akhir (PA) 50%

RUJUKAN:
Jain, P.C (Ed.), (1998) Handbook for New Entrepreneurs, Entrepreneurs Development Institute of India, Delhi Oxford University Press.

Pusat Pembangunan Usahawanan Malaysia (MEDEC),1998 Keusahawanan, MEDEC Institut Teknologi Shah Alam.

Kao, W.Y. dan Tan, W. L., (2001) Entrepreneursip and Enterprise Developmant in Asia, Prentice Hall, Singapore.

Kaplan, J. M. (2001) Getting Started in Enterpeneurship, John Wiley & Sons, Inc. United States of America.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, (1999) Panduan Pengguna (Edisi Kedua), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kuala Lumpur.

Bank Pembangunan Malaysia Berhad, (1998) Menyediakan Rancangan Perniagaan, Kuala Lumpur.

Steinhoff, D. dan Burgess, J.F, Small Business Management Fundamentals, McGraw-Hill International Edition, Singapore, (Sixth Edition), 1993.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Habibah Elias, (1998) Keusahawanan dan Motivasi Diri, Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Mohd. Salleh Hj. Din, Abu Bakar Hj. Hamed, Abd. Isa Ismail, Aini Hayati Mohamed, Hanissah Abd. Razak dan Salniza Md. Salleh, (1997) Pembangunan Usahawan, Kementerian Pembangunan Usahawan, Kuala Lumpur.

Ab.Aziz Yusof, (2001) Usahawan dan Keusahawanan : Satu Penilaian, Prentice Hall, Malaysia.

Mohd. Khairuddin Hashim dan Syed Azizi Wafa, (2002) Small and Medium Sized Enterprises in Malaysia: Development Issues, Prentice Hall, Malaysia.

No comments:

Post a Comment

Beautiful Scenario

Beautiful Scenario